Lokalita Baiut sa nachádza 35 km JV od Baia Mare v pohorí Lapus. Prvé zmienky o ťažbe pochádzajú zo 14. storočia, kedy baňu kúpil vojvoda Vasil od šľachtického rodu Bánffy. V roku 1780 začala pracovať huta na farebné a drahé kovy v neďalekom Strimbu-Baiut s ročnou produkciou 1600 t. V hute, kde sa používalo drevené uhlie, dochádzalo vzhľadom na nedokonalú technológiu k značným stratám. V roku 1840 bola objavená žila Coasta Ursului a o šesť rokov neskôr žila Cizma. Johan Hell narazil na žilu Provident Divina a po ňom v roku 1850 sa objavila žila Botiza. Na portály jednej zo štôlní sme našli pamätný nápis Gluck Auf(Zdar Boh) s letopočtom 1846 a menom Johan Hell, čo zrejme znamená rok, kedy už spomínaný J. Hell začal raziť túto štôlňu na žilu Provident Divina. V roku 1876 bola uvedená do prevádzky nová drvička rudy s dennou kapacitou 30 t. V roku 1906 bola na bani Varatec zavedená koľajová banská doprava. V rokoch 1930-36 bola postavená flotačná úpravňa. Podľa údajov z roku 1945 bolo na ložisku Varatec okolo 105 000t Au rúd s priemerným obsahom 7g/t Au. V roku 1947 bolo z ložiska Baiut vyťažené 231 000t rudy. Ťažobná kapacita v roku 1993 bola 163 000t.Rudné žily v tejto oblasti prerážajú andezity a sedimenty. Žilná mineralizácia má polymetalický charakter Cu-Pb-Zn, vo vrchných častiach je prítomné zlato, antimonit, realgar, auripigment a iné. V spodných častiach je to hlavne galenit, sfalerit, chalkopyrit. Revír sa delí na rudné pole Breiner a Varatec (mapa). V prvom poli sa nachádzajú žily Robu, Baiut, Petru a Paul. Dĺžka týchto žíl nepresahuje 2 km a mocnosti kolísajú od 0,3 do 10 m. Pole Varatec tvoria dve skupiny rudných žíl a to Ioan, Alexandru a Botiza 4 (mapa). V druhej skupine sú to žily Ioan Vechi a Botiza 1, 2 a 3.Tieto žily majú dĺžku do 1 km a mocnosť od 0,5 do 2 m. Ložisko je ťažené na piatich horizontoch do hĺbky 300 m. Izolovaným výskytom sú žily Cizma a Coasta Ursului, ktoré patria už do chotára obce Poiana Botizii. Momentálne(2006) je v ťažbe len pole Varatec, sektor Breiner-Cizma je už mimo prevádzky. Podobne ako na Ilbe aj tu je dosť nezaistených štôlní, ktoré sa priam ponúkajú k návšteve. Lokalitu preslávili hlavne krásne XX antimonitu dlhé 15 až 20 cm, za zmienku stoja ešte pekné XX barytu veľké niekoľko cm, kremeň, ametyst s XX do 4 cm. Zaujímavé sú až 4 cm veľké XX pyritu. Novšie sa na žile Petru a Paul v št. Pietrele Morii našli XX laumontitu 1,5 cm veľké.

Baiut - minerály