Polymetalické ložisko s významným podielom zlata Ilba sa nachádza 20km SZ od Baia Mare, presnejšie 6km na S od obce Ilba v oblasti Ilba-Handal. História spadá do stredoveku, kedy bane na zlato vlastnili šľachtické rody Bánffy a Károlyi. V tomto období sa spomína kráľovská štôlňa Jakobi. Na drvenie rudy sa používali stupy. Na počiatku 1. svet. vojny tu pracovalo 60 osôb. Neskôr bola ťažba pozastavená. V roku 1939 tu prebiehali banské práce, ale k súvislejšej ťažbe došlo až v roku 1962. V roku 1993 bolo ťažených 270 tisíc t rudy ročne. Postupne vzrástol počet pracovníkov na tomto závode na 1500. Keď sme tu boli v tomto roku (2006), ťažba už bola ukončená. V decembri 2005 vyšiel z podzemia posledný vozík. Našťastie strážnik nám nerobil problémy, čo sa o iných lokalitách povedať nedá a dovolil sa nám poprechádzať po závode, kde sme spravili niekoľko fotografií. V oblasti sa nachádza pomerne veľké množstvo ban. diel, z ktorých iba malá časť je zabezpečená. Ložisko tvorí množstvo žíl, z ktorých najdôležitejšie sú Firizan, Venera, Valea Ardeleana, Fata Mare, Mihai-Nepomuc a iné(mapa). Hĺbkový dosah žíl je do 500m. Najdlhšou žilou je Mihai-Nepomuc s dĺžkou 1600m. Mineralogické zloženie žíl tvorí sfalerit, galenit, pyrit a chalkopyrit. Príležitostne sa objavuje antimonit, arzenopyrit, tetraedrit, bournonit a iné minerály. Zaujímavé sú obsahy zlata, ktoré sú viazané hlavne na pyrit a kremeň. Bežne boli 0,5 až 10 g/t, miestami až 100 g/t . Na lokalite sa nenachádzalo veľké množstvo pekných minerálov. Bežné sulfidy tvorili malé kryštály. Pekné veľké kryštály tu tvoril kremeň a baryt. Mineralogickú slávu lokalita získala v 70-tych rokoch min. storočia, kedy sa našli až 14cm veľké XX vivianitu.