Zlatorudné ložisko Suior sa nachádza v pohorí Gutaii približne na polceste medzi slávnymi banskými lokalitami Baia Sprie a Cavnic. Prístup na ložisko je možný po ceste len z Baia Sprie smerom na známe turistické centrum Mogosa. Lokalita bola známa už v minulosti, ale k väčšej ťažbe neprichádzalo. Od roku 1904 bola ťažená jediná hlavná žila Cremenea. K významnejšej ťažbe došlo v 50. tych rokoch 20. storočia, kedy bolo prieskumom zistené jemne rozptýlené zlato v kremennej žilovine. Koncentrácie zlata sa pohybovali medzi 3 až 15g/t. Vrchné časti žily boli otvorené veľkým povrchovým lomom, hlbšie partie otvárali štôlne a rampa, po ktorej mohli do podzemia chodiť aj nákladné automobily. V roku 1993 bola ročná ťažba 350 tisíc ton rudy. Ruda sa odvážala do úpravne v Baia Sprie 11km dlhým prekopom Cavnic – Suior – Baia Sprie. Hlavná a prakticky jediná žila, ktorá bola ťažená bola žila Cremenea. Ide o pomerne veľkú žilnú štruktúru. Dĺžka žily je do 800m a jej mocnosť dosahuje 50m. Vrchné časti žily pretínajú andezity, hlbšie časti staršie sedimentárne horniny. Hlavnou výplňou je kremeň, v oveľa menšej miere sú zastúpené sulfidy pyrit, sfalerit a galenit. Najväčšia časť zlata je viazaná na kremeň, iba v podpovrchových častiach je zlato zastúpené aj v pyrite. S hĺbkou obsahy zlata klesajú a pribúdajú sulfidy Pb – Zn. Mineralogicky je toto ložisko chudobné. Bežné sulfidy tu tvoria nezaujímavé žilky a šmuhy, lokálne boli nájdené kryštály wurtzitu do 3cm. Oproti neďalekým lokalitám Baia Sprie a Cavnic sa to nedá ani porovnať. Ťažba tu skončila v roku 2007 útlmom rumunského baníctva. Aj keď sa tu nenachádzajú zaujímavé zbierkové minerály, oplatí sa túto lokalitu navštíviť, už len kvôli komplexnosti ložísk, ktoré sa v hojnom počte nachádzajú v širšom okolí Baia Mare. Impozantný je veľký povrchový lom a pred Suiorom aj obrovský odval.