Ložisko sideritovo – sulfidických rúd Fichtenhubel ( Jedľovec ) sa nachádza zhruba 6km východne od obce Smolnícka Píla. Lokalita je dostupná aj lesnými cestami SZ od obce Medzev. Asi po 5km sa vyskytujú prvé haldy po ťažbe. V oblasti Jedľovca sa vyskytuje pomerne veľký počet rudných žíl, z ktorých najvýznamnejšie sú žily Kornélia, Konštancia, Krištof, Michal I, Michal II, Daniel I a Daniel II. Dĺžka týchto žíl dosahuje až 2km a priemerná mocnosť sa pohybuje okolo 3m. Hlavnou výplňou žíl je hrubokryštalický siderit, v ktorom sú zastúpené rôzne sulfidy. Jedná sa hlavne o chalkopyrit, tetraedrit, kobellit, pyrit a arzenopyrit. Jalovinu tvorí kremeň. Mineralogicky je asi najzaujímavejší kobellit, ktorý tvorí až 5cm dlhé ihlice v kremeni a siderite. Pekný bol aj pyrit, ktorý tvoril až 4cm veľké kryštály zarastené do sideritu. Nachádzal sa hlavne na žile Konštancia. Počas prieskumu sa našli aj zaujímavé kryštály tetraedritu, ktoré sa vyskytovali v kremenných dutinách. Ich veľkosť dosahovala 2cm. V celej oblasti sa nachádza veľké množstvo banských diel. Vo vyšších polohách bola banícka činnosť najstaršia. Niekoľko storočí sa tu ťažila hlavne medená ruda. Na začiatku 20. storočia sa na lokalite začala raziť dedičná štôlňa Raky. Sprístupnili sa spodné partie rudných žíl ale k priemyselnej ťažbe nedošlo. V roku 1935 práce obnovila firma Montania. Novodobý prieskum sa začal až po II. svetovej vojne v roku 1951. Výsledky boli veľmi priaznivé a tak sa ložisko v roku 1967 odovzdalo do ťažby železorudným baniam so sídlom v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1985 – 1993 boli urobené prípravné práce na dobývanie ale k ťažbe nikdy nedošlo, kvôli útlmu nášho rudného baníctva. Možno v budúcnosti až budú priaznivejšie ceny surovín na trhu sa pristúpi k dobývaniu tohto zaujímavého ložiska. My sme túto lokalitu navštívili v roku 2010 v zime. Ako tak bola prístupná štôlňa Krištof Nový. Touto bola nafáraná žila Krištof a Konštancia. V prieskumných dielach sa nachádzali aj starecké dobývky. Podľa najnovších informácií ( r. 2015 ) je táto štôlňa zavalená, pretože z nej boli vyrabované hajcmany, čo nás mrzí, lebo táto štôlňa vyzerala nádejne, čo sa týka mineralogických vzoriek. Zatiaľ sa nám nepodarilo získať z lokality zaujímavšie minerály, možno nabudúce. Zdar Boh!