Slanské Vrchy

Slanské vrchy tvoria výrazný horský chrbát severojužného smeru, oddeľujúci Košickú kotlinu na západnej strane od Východoslovenskej nížiny na východnej strane. Sú typickým vulkanickým pohorím, budovaným stratovulkánmi. Celkovo je ich v Slanských vrchoch päť a to Zlatá Baňa, Makovica, Strechový vrch, Bogota a Veľký Milič. Hlavnými horninami sú rôzne druhy andezitov, dioritové porfyrity, ryolity, dacity, tufy až brekcie. Slanské vrchy predstavujú jeden z mála významnejších rudných revírov na východnom Slovensku. Nachádzajú sa tu rôzne druhy rudných a nerudných surovín. Najväčšie rudné výskyty a jediné aj ťažené sa nachádzajú v zlatobanskom stratovulkáne. Ide hlavne o polymetalické ( Pb- Zn -Cu ), antimónové a ortuťové rudy. Unikátom európskeho významu bola ťažba drahého opálu v priestore Dubníka. Na úpätí Slanských vrchov neďaleko Prešova sa nachádza najväčšie ložisko halitu na Slovensku. Najrozšírenejšou nerudnou surovinou je stavebný kameň ťažený v lomoch, ktorých sú v Slanských vrchoch desiatky, rôzne druhy opálov a limnokvarcity. Po mineralogickej stránke sú Slanské vrchy pomerne pestré. V oblasti Zlatej Bane sa vyskytovali pekné rudné minerály, hlavne antimonit, sfalerit, bournonit a iné, na Dubníku okrem drahých a mliečnych opálov aj rumelka a množstvo sekundárnych minerálov ( alunogén, halotrichit, fibroferit a iné ), kvalitné ukážky sa vyskytovali a občas sa vyskytujú aj v súčasnosti v lomoch Fintice, Maglovec, Vechec, Slanec a iných. Jedná sa hlavne o stilbit z Fintíc, chabazit a danburit z Maglovca, tridymit a pekné guľovité kalcity z Vechca, medovožlté kalcity na chalcedónoch zo Slanca. Slanské vrchy sú bohaté na výskyty opálov, okrem už spomínaných drahých a mliečnych sú to hlavne voskové opály, chlóropály, drevné opály a klasické mäsové opály z Herlian. Najkrajšie drevné opály pochádzajú zo Zemplínskej Teplice, Čakanoviec a Zámutova. Lokalít s nálezmi obyčajných opálov je veľa. Ide hlavne o Lesíček, Herľany, Slančík, Bunetice, Kecerovský Lipovec ( aj s nálezmi hyalitu ), Vyšná Kamenica, Dargov, Banské a množstvo ďalších. Na juhu Slanských vrchov v oblasti Byšty, Breziny, Kuzmíc a Slivníka boli nájdené nádherné vzorky chalcedónov a achátov, ktoré patria k najkvalitnejším na Slovensku. Je veľká pravdepodobnosť, že tieto minerály, hlavne opály a chalcedóny, sa vyskytujú aj na iných, ešte neobjavených lokalitách.

Lokality: