Lokalita sa nachádza na východnej strane Slánskych vrchov asi 3km V od Vranova. Tvorí ju kameňolom založený v andezitoch nachádzajúci sa presnejšie 2km za obcou Vechec po ľavej strane cesty vedúcej do Banského. Lokalita je známa hlavne výskytom tridymitu, ktorý je tu najkvalitnejší na Slovensku. Tvorí tu pekné šesťuholníkové ×× veľké do 15mm ale to je dosť zriedkavé. Obyčajne sú veľké od 2mm do 8mm. Jeho výskyt je častý a nachádza sa hlavne na druhej etáži lomu. Pekné kryštály tu tvorí kalcit, ktorý sa nachádza v pomerne veľkých dutinách. Tvorí pekné guľovité agregáty zložené z malých ×× do veľkosti 3cm. Častejšie boli výskyty hlavne v ľavej strane lomu, ktorá je dnes mimo ťažbu. Ale semtam sa nájdu pekné kalcity a občas aj aragonity v strednej časti, kde sa intenzívne ťaží. Tak isto ako v Maglovci, aj tu sa nachádzajú xenolity, ale nie s tak peknou mineralizáciou. Jedná sa hlavne o sekaninait, jennit, tobermorit, charlesit a niekedy aj pekné ružové ×× apofylitu do 0,5cm. Čo sa týka výskytu vzoriek v súčastnosti lokalita poskytuje trvalý prísun mineralogického materiálu aj keď už nie v takej kvalite ako v minulosti. Každopádne lokalita je v ťažbe, treba pokúšať šťastie. My sme si vždy niečo priniesli, keď sme na túto lokalitu prišli.

Vechec - minerály