Dubník

Svetoznáma lokalita drahého opálu sa nachádza zhruba 20km JV od Prešova v Slánskych vrchoch. Bezprostredné okolie ložiska budujú andezity. Opál sa tu ťažil niekoľko storočí v niekoľkých revíroch. Systematicky sa začalo ťažiť zhruba okolo roku 1750. Najväčší rozmach dosiahla ťažba v 19. storočí, kedy bol nájomcom opálových baní viedenský klenotník S. J. N. Goldschmiedt. Nebol len klenotníkom ale aj skúseným geológom a podnikateľom, ktorý okrem zavádzania nových prvkov do ťažby, dokázal vhodne spracovať opály a umiestniť ich na svetových trhoch. Obdobie nájmu opálových baní rodinou Goldschmiedtovcov trvalo 35 rokov a mali najväčšiu zásluhu na rozvoji opálových baní. Po nich bolo uzavretých niekoľko menej významných zmlúv. Posledným nájomcom baní bol francúz Belangenay. Mal zmluvu na 20 rokov avšak od 1. júla 1922, kedy podpísal zmluvy, prešlo len málo času a pre zlé politicko-spoločenské pomery a nedostatok kapitálu sa bane 22 novembra 1922 definitívne zatvorili. Ako sme už spominali opál sa ťažil v niekoľkých revíroch a to Libanka, Šimonka, Tancoška, Čolo, Remety a iné. Najväčším je Libanka, ktorý je najviac rozfáraný. Druhým najvýznamnejším revírom je Šimonka. Ostatné sú menšie a nachádzaju sa v nich prevažne kutačky, pingy a pod. Ale Dubník nie je známy len opálovou mineralizáciou ale aj výskytom ortuťovej, ktorá sa ťažila v oblasti medzi opálovými revírmi Libanka a Šimonka ako aj v oblasti vrchu Nozger, ktorý patrí už do chotára Zlatej Bane. Historicky je ortuťová mineralizácia najstaršia, ktorá sa ťažila v Slánskych vrchoch. Je dodnes zachovaných množstvo viditeľných stôp, či už na povrchu alebo v podzemí po ťažbe Hg rúd. Táto lokalita hlavne jej opálová časť si zaslúži oveľa viac pozornosti, pretože ide o najväčšie podzemné priestory, ktoré vznikli ťažbou opálu. Oplatí sa prísť pozrieť na toto jedinečné dielo.

Lokality: